Předčasný důchod nelze přiznat zpětně, ani ho „změnit“ na řádný starobní důchod

Žádost o předčasný starobní důchod musíte podat osobně podle místa svého trvalého pobytu, a to příslušné na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ).Není možné ho přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti.

Přiznání předčasného starobního důchodu také vylučuje nárok na řádný starobní důchod, tzn., že ani po dosažení důchodového věku se předčasný důchod nemůže změnit na řádný starobní. Od dosažení důchodového věku však pro příjemce předčasného důchodu platí stejná pravidla a možnosti jako pro řádného důchodce.

Přivýdělek při předčasném starobním důchodu

Při výplatě předčasného starobního důchodu není možné až do data dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění.

Je ale možné si přivydělat. Výplatě předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nebrání takové činnosti, které nepodléhají odvodům na sociální/důchodové pojištění. Jsou to:

  • tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje 2500 korun měsíčně,
  • činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 tisíc korun,
  • výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což je v roce 2018 do výše ročního příjmu 71 950 korun).

Toto omezení v možnostech přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku.

Od jeho dosažení se na příjemce předčasného důchodu vztahují stejná pravidla jako na řádného důchodce. To znamená, že může vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tedy podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou i neurčitou.

Za 360 dní výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění vykonávané po vzniku nároku na důchod při jeho současném pobírání může požádat o zvýšení důchodu.

Pobírání předčasného starobního důchodu lze přerušit

V situaci, kdy příjemce předčasného starobního důchodu, který ještě nedosáhl důchodového věku, nastoupí do zaměstnání, které zakládá účast na pojištění, výplata předčasného starobního důchodu mu do ukončení zaměstnání nebo dosažení důchodového věku nebude náležet.

Tuto skutečnost musíte nejpozději do osmi dnů oznámit ČSSZ a ta výplatu předčasného starobního důchodu zastaví. Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku vám bude na základě žádosti výplata důchodu obnovena. Procentní výměra předčasného starobního důchodu pak může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jste po přiznání předčasného důchodu bez jeho pobírání odpracovali.