Zaměstnanec
Předchozí článek Další článek

​Jak odejít až o 5 let dříve do důchodu bez zbytečných ztrát? Řešením není předčasný důchod, ale předdůchod.

2.3.2020 | Bc. Jiřina Holubová


Stále více lidí má zájem ukončit svoji výdělečnou činnost dříve a odejít do tzv. předčasného starobního důchodu. Předčasný důchod ale znamená výrazné krácení penze, na kterou má člověk nárok v řádném důchodu. Lidé by se proto měli více zajímat o možnosti tzv. předdůchodu, jehož využití je zatím malé. Zájem však postupně roste a tento způsob čerpání úspor má velký potenciál, protože na rozdíl od předčasného důchodu lze výrazně eliminovat dopady na výši starobní penze.
  Ze statistických ročenek ČSSZ vyplývá, že v současnosti zhruba každý třetí důchodce ukončil výdělečnou činnost předčasně. V roce 2018 bylo v České republice 1 808 969 starobních důchodců a z nich pobíralo více než půl milionu (536 229) předčasný starobní důchod. Pro představu průměrný předčasný starobní důchod v roce 2018 byl 11 066 Kč. Téměř polovina (49,54 %) z předčasných důchodců však na tuto průměrnou hodnotu ani nedosáhne. Naproti tomu předdůchod z doplňkového penzijního spoření čerpalo v roce 2018 dle Asociace penzijních společností 3915 osob, meziročně přibylo 1239 předdůchodců. Předdůchod k 31. 12. 2019 pak pobíralo celkem 4455 osob. Průměrná výše vypláceného předdůchodu činila v loňském roce 9 929 Kč.
 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PŘEDČASNÉHO STAROBNÍHO DŮCHODU JE JEHO TRVALÉ KRÁCENÍ 

Lidé se zajímají o to, kdy nejdříve mohou do důchodu odejít, ale mnohem důležitější informací je, jaký bude jejich příjem v penzi. Bohužel čím dříve odejdou do předčasného starobního důchodu, tím více bude jejich starobní důchod nižší. „V době krize celá řada firem nabízela lidem na první pohled lákavé jednorázové odstupné – např. 200 tis. Kč – když odejdou do předčasného starobního důchodu. Málokdo si ale spočítá, o kolik přijde např. během 20 let pobírání sníženého starobního důchodu. Při odchodu do důchodu např. o 3 roky dříve přijdete i s desetitisícovým řádným důchodem skoro o 2000 Kč měsíčně, což dělá za 20 let skoro půl milionu korun,“ uvádí Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze ve společnosti Freedom Financial Services
Při úvahách ohledně dřívějšího odchodu z ekonomicky aktivního života stojí za to vedle předčasného starobního důchodu důkladně zvážit i další alternativu, kterou může být předdůchod. Jeho čerpání ale vyžaduje mít naspořené dostatečné prostředky v doplňkovém penzijním spoření a být jeho účastníkem po dobu minimálně 60 měsíců. Je nezbytné mít naspořenou rovněž dostatečnou částku, a to 30 % z průměrné mzdy vyhlášené MPSV vynásobené počtem měsíců trvání předdůchodu. „Výplata předdůchodu musí trvat nejméně 2 roky, nejdéle 5 let. Konkrétně pro rok 2020 je tedy nutné mít naspořeno nejméně 240 696 Kč pro dva roky nebo 601 740 Kč pro pět roků,“ vysvětluje Jiřina Holubová
 

O KOLIK SI POHORŠÍTE S PŘEDČASNÝM DŮCHODEM?

Modelový výpočet předčasného starobního důchodu s cílem porovnání jeho výše pro různá období a různě dlouhé doby „předčasnosti“ je komplikovaný s ohledem na inflaci, růst mezd, valorizace důchodů apod. Pro představu krácení důchodu ale postačí zjednodušený výpočet provedený z výše důchodu 10 168 Kč a 36 315 Kč spočítané na úrovni roku 2020 z vyměřovacích základů do roku 2019.
 

 

Příklady krácení předčasného starobního důchodu 10 168 Kč  (výpočet na úrovni r. 2020)

Dny předčasnosti Počet započatých 90 dnů Doba pojištění (roky) Krácení procentní výměry * Důchod Snížení důchodu
0 0 46 0,0 % 10 168 Kč 0 Kč
−360 4 45 −5,1 % 9675 Kč −493 Kč
−630 7 44 −10,2 % 9181 Kč −987 Kč
−1170 13 43 −20,4 % 8194 Kč −1974 Kč
−1826 21 41 −35,4 % 6742 Kč −3426 Kč
 
*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu
 

Příklady krácení předčasného starobního důchodu 36 315 Kč Kč (výpočet na úrovni r. 2020)

Dny předčasnosti Počet započatých 90 dnů Doba pojištění (roky) Krácení procentní výměry * Důchod Snížení důchodu
0 0 46 0,0 % 36 315 Kč 0 Kč
−360 4 45 −5,1 % 33 889 Kč −2426 Kč
−630 7 45 −8,7 % 32 176 Kč −4139 Kč
−1170 13 43 −20,4 % 26 610 Kč −9705 Kč
−1827 21 41 −35,4 % 19 475 Kč −16 840 Kč
 
*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Výpočty ukazují, že pokud by odešel do předčasného starobního důchodu člověk s nárokem na řádný důchod 10 168 Kč pět roků před vznikem nároku na řádný starobní důchod, byl by mu přiznán předčasný důchod ve výši 6 742 Kč. „To znamená snížení oproti řádnému starobnímu důchodu o 3 426 Kč, tj. o 33,7 %. V případě vyššího uvažovaného důchodu je krácení ještě výraznější, v našem příkladu – při řádném důchodu 36 315 Kč – by předčasný důchod byl krácen na 19 475 Kč. To znamená snížení 16 840 Kč, tj. o 46,4 %,“ popisuje Jiřina Holubová.
 

ODCHOD DO PŘEDČASNÉHO DŮCHODU ODDALTE ÚŘADEM PRÁCE


Pokud by klient skutečně uvažoval o odchodu do předčasného starobního důchodu, bylo by vhodné, aby se nejprve evidoval na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Od věku 55 let má nárok na podporu v nezaměstnanosti s podpůrčí dobou 11 měsíců. Takto může posunout termín odchodu do předčasného starobního důchodu na pozdější dobu. Tím se sníží počet dnů „předčasnosti“ a krácení výše důchodu bude znatelně nižší. „V případě, že by klient nastoupil do předčasného starobního důchodu o 11 měsíců později, při využití doby evidence na úřadu práce před začátkem pobírání předčasného starobního důchodu by byl jeho předčasný důchod v prvním modelovém případě o 726 Kč vyšší, ve druhém o 3 568 Kč vyšší než při nevyužití možnosti evidence na úřadu práce,“ popisuje Jiřina Holubová.
 

PŘEDDŮCHOD MÁ NA VÝŠI DŮCHODU VÝRAZNĚ NIŽŠÍ DOPAD


Jako mnohem přijatelnější alternativa k předčasnému důchodu se jeví předdůchod. Protože se předdůchod nehodnotí jako doba pojištění ani jako náhradní doba pojištění, tak se bude klientovi potenciální doba pojištění snižovat, a tím bude starobní důchod nižší, ovšem ne tak výrazně jako v případě předčasného starobního důchodu. Za každý rok předdůchodu se sníží procentní výměra důchodu o 1,5 %, minimálně tedy o 3 %, maximálně o 7,5 %, jak ukazují následující tabulky porovnávají modelové příklady.
 

Krácení starobního důchodu ve výši 10 168 Kč vlivem předdůchodu  (výpočet na úrovni r. 2020)

Trvání předdůchodu (roky)

Trvání předdůchodu (dny)

Doba pojištění (roky)

Krácení procentní výměry *

Starobní důchod

Snížení starobního důchodu

0

0

46

0,0 %

10 168 Kč

0 Kč

2

730

44

−3,0 %

9878 Kč

−290 Kč

3

1095

43

−4,5 %

9733 Kč

−435 Kč

4

1461

42

−6,0 %

9588 Kč

−580 Kč

5

1826

41

−7,5 %

9442 Kč

−726 Kč

 

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu


Krácení starobního důchodu ve výši 36 315 Kč vlivem předdůchodu (výpočet na úrovni r. 2020)

Dny předčasnosti

Počet započatých 90 dnů

Doba pojištění (roky)

Krácení procentní výměry *

Důchod

Snížení důchodu

0

0

46

0,0 %

36 315 Kč

0 Kč

2

731

44

−3,0 %

34 888 Kč

−1427 Kč

3

1096

43

−4,5 %

34 174 Kč

−2141 Kč

4

1461

42

−6,0 %

33 461 Kč

−2854 Kč

5

1827

41

−7,5 %

32 747 Kč

−3568 Kč

 

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

 

BĚHEM PŘEDDŮCHODU SE OPĚT REGISTRUJTE NA ÚŘADU PRÁCE


Zatímco pobíráte předdůchod, můžete se současně evidovat na úřadu práce a prvních 11 měsíců brát podporu v nezaměstnanosti v plné výši. Výplata předdůchodu nemá žádný vliv na výši podpory v nezaměstnanosti. V evidenci na úřadu práce lze zůstat i po skončení výplaty podpory v nezaměstnanosti (maximálně 3 roky).

Tuto kombinaci lze uplatnit vždy, zejména v případě, že dávky z předdůchodu nebo jen z podpory v nezaměstnanosti nestačí na pokrytí životních nákladů žadatele. Další výhodou je to, že ke krácení doby pojištění při předdůchodu dojde jen v malé míře, neboť evidence na úřadu práce (jak s podporou, tak bez ní) se započítává jako náhradní doba pojištění, která se redukuje jen na 80 %.
 

Krácení starobního důchodu ve výši 10 168 Kč při souběhu předdůchodu a evidence na úřadu práce (výpočet na úrovni r. 2020)

Trvání předdůchodu (roky)

Trvání předdůchodu (dny)

Doba pojištění (roky)

Krácení procentní výměry *

Starobní důchod

Snížení starobního důchodu

2

730

46

0,0 %

10 168 Kč

0 Kč