Zaměstnanec
Předchozí článek Další článek

Odejít správně do starobního důchodu je umění. Hlavně letos.

10.11.2020 | Ing. Jiří Šafařík

Odchod do důchodu považuje většina lidí za okamžik, nad kterým není potřeba nijak zvlášť přemýšlet a plánovat. Díky neznalosti a nepozornosti ale můžete přijít zbytečně o stovky korun měsíčně. Pokud se chystáte odejít do důchodu v letošním roce nebo v prvním čtvrtletí příštího roku 2021, zpozorněte. Vyplatí se vám totiž zažádat si o důchod ještě letos, byť by měl být předčasný.  

Pro skupinu lidí, kteří do konce letošního roku dosáhnou důchodového věku, ale ještě jim nebyl přiznán starobní důchod, je klíčové vědět, zda bude výhodnější nechat si spočítat důchod na úrovni roku 2020 a od ledna 2021 již pobírat takto vypočítaný důchod navýšený o příslušnou valorizaci, nebo raději pár týdnů počkat a zažádat si o přiznání důchodu až v roce 2021 dle výpočtu platného pro rok 2021. Lidé, kteří dosáhnou důchodového věku počátkem roku 2021 a ještě jim nebyl přiznán starobní důchod mají rovněž dvě možnosti - požádat o řádný starobní důchod v době, kdy jim na něj vznikne nárok. tzn. v roce 2021, anebo zažádat ještě v roce 2020 o tzv. předčasný starobní důchod. Ačkoliv se zvažování výše uvedených variant může někomu zdát jako malichernost s jasnou volbou, výše vyplacených starobních důchodů se může lišit, a to i o několik stovek korun měsíčně. Neplatí přitom, že pozdější odchod znamená vyšší důchod.

 

1) POJIŠTĚNCI, KTEŘÍ DOSÁHNOU DŮCHODOVÉHO VĚKU V ROCE 2020 A JEŠTĚ JIM NEBYL STAROBNÍ DŮCHOD PŘIZNÁN

Lidé mohou požádat o řádný starobní důchod ke dni vzniku nároku na tento důchod, tzn. při dosažení důchodového věku, pokud získali dobu pojištění alespoň 35 let. O řádný starobní důchod lze požádat k jakémukoliv datu po dni vzniku nároku na tento důchod. Pokud budou lidé po vzniku nároku na starobní důchod vykonávat výdělečnou činnost a nebudou pobírat důchod (starobní ani invalidní pro invaliditu třetího stupně), zvýší se jim za každých 90 kalendářních dnů procentní výměra důchodu o 1,5 % výpočtového základu. Doba kratší než 90 dnů se může přičíst k získané době pojištění, pokud se tím získá další celý rok. „V předchozích letech se pojištěncům, kteří dosáhli důchodového věku v období posledních tří měsíců kalendářního roku často vyplatilo posunout termín přiznání starobního důchodu na počátek roku následujícího, neboť tento starobní důchod byl vyšší než starobní důchod přiznaný do konce předcházejícího roku a následně valorizovaný.  V letošním roce tomu tak ve většině případů není,“ upozorňuje Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services a projektu www.ceskapenze.cz. Jeho tvrzení dokumentují konkrétní příklady.

V tabulce 1 jsou uvedeny čtyři příklady reálných pojištěnců, kterým vznikl nárok na starobní důchod v posledním čtvrtletí roku 2020. Ve všech čtyřech případech by byl starobní důchod přiznaný v roce 2021 významně nižší než valorizovaný starobní důchod přiznaný v roce 2020. S rostoucí výší důchodu rozdíl roste.

Tabulka 1: Příklady reálných pojištěnců, kterým vznikl nárok na starobní důchod v posledním čtvrtletí roku 2020

Zdroj: Výpočty Freedom Financial Services

Jednou ze dvou klíčových hodnot, ze kterých se počítá starobních důchod, je kromě výpočtového základu také takzvaná doba pojištění. Důležité je vědět, že se do doby pojištění počítají pouze celé roky. Pokud tedy má člověk dobu pojištění například 43 let a 350 dní, počítá se pouze 43 let. To může celou řadu lidí vést k úvaze, že kdyby člověk odešel do důchodu o 15 dní později, pak by doba pojištění již činila 44 let. Pojďme se podívat, jestli je tato strategie výhodná i v závěru letošního roku. Jako příklad jsme vzali případy lidí z tabulky 1.

Tabulka číslo 2 pak dokumentuje, že ani v případě, že by pojištěnec získal posunutím termínu přiznání starobního důchodu na počátek roku 2021 další rok pojištění, nebude starobní důchod přiznaný v roce 2021 výhodnější.

Tabulka 2: Posunutí termínu přiznání starobního důchodu na počátek roku 2021

Zdroj: Výpočty Freedom Financial Services

Pouze u nízkých důchodů by mohlo být posunutí přiznání starobního důchodu na počátek roku 2021 výhodnější, ovšem jen v případě, že příjmy (vyměřovací základ) za rok 2020 by byly výrazně vyšší než v předchozích letech. Musel by to ovšem být minimálně trojnásobek osobního vyměřovacího základu, ze kterého by se počítal důchod v roce 2020. A to je víceméně nereálné.


CO TEDY DĚLAT?

„Pojištěnci, kteří dosáhli důchodového věku v roce 2020 by měli požádat o přiznání řádného starobního důchodu nejpozději ke dni 31. 12.2020. Není však nutné se rozhodnout do konce letošního roku. O přiznání řádného starobního důchodu lze požádat i zpětně,“ říká Jiří Šafařík. Nejpozději však do pěti let, neboť nárok na výplatu důchodu zaniká uplynutím pěti let od dne, za který důchod náleží. Odložení přiznání starobního důchodu na rok 2021 by znamenalo znatelně nižší důchod.

 

2) POJIŠTĚNCI, KTEŘÍ DOSÁHNOU DŮCHODOVÉHO VĚKU V ROCE 2021 A NEBYL JIM PŘIZNÁN JINÝ DŮCHOD

Také v tomto případě lze požádat o řádný starobní důchod ke dni vzniku nároku na tento důchod nebo k jakémukoliv datu po dni vzniku nároku na tento důchod. Při výkonu výdělečné činnosti po vniku nároku na starobní důchod a nepobírání důchody, platí stejná ustanovení popsaná výše.
Pojištěnci ovšem mohou požádat i o předčasný starobní důchod, pokud splní alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí počínaje rokem 2019 alespoň 35 let,“ vysvětluje Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services, která radí lidem, jak získat od státu maximální důchod.

Předčasný starobní důchod je trvale krácený, a to v závislosti na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku. Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Tyto skutečnosti mají zásadní vliv na rozhodování o tom, zda nebo kdy odejít do předčasného starobního důchodu (nebo neodejít). Obecně tedy platí (je uváděno), že předčasný starobní důchod znamená trvale nižší důchod. To ovšem neplatí vždy. „Konkrétně to neplatí pro většinu pojištěnců, kterým vznikne nárok na starobní důchod v první polovině roku 2021. Pokud stihnou požádat o předčasný starobní důchod do konce letošního roku, bude předčasný starobní důchod přiznaný v roce 2020 po jeho valorizaci po Novém roce vyšší, než řádný starobní důchod přiznaný až v roce 2021. Zdá se to neuvěřitelné, ale je tomu tak,“ vysvětluje Jiří Šafařík

Lze si to ukázat na příkladu čtyř reálných pojištěnců, u kterých byly variantně stanoveny (upraveny) tyto předpoklady:
  • nárok na řádný starobní důchod jim vznikne nejpozději do konce března 2021
  • počet nezhodnocených dnů zbývajících po započtení celých roků pojištění je alespoň 90 dnů.

Všichni čtyři požádají o předčasný starobní důchod ještě v roce 2020, tak, aby počet dnů chybějících do dosažení důchodového věku (tzn. do dne vzniku nároku na řádný starobní důchod) nebyl vyšší než 90 dnů.  Procentní výměra předčasného starobního důchodu bude jim bude snížena o 0,9 % výpočtového základu. Celková doba pojištění se nezmění. Výpočty předčasných starobních důchodů 2020 včetně jejich valorizace a řádných starobních důchodů 2021 a jejich porovnání obsahuje tabulka 3.

Tabulka 3: Výpočty předčasných starobních důchodů 2020 včetně jejich valorizace a řádných starobních důchodů 2021 a jejich porovnání

Zdroj: Výpočty Freedom Financial Services

Výpočty ukazují, že valorizované předčasné důchody 2020 jsou ve všech čtyřech případech vyšší, než řádné starobní důchody přiznané v roce 2021. Opět s výší důchodů tyto rozdíly rostou. Výhodnost předčasného starobního důchodu zvyšují i vyplacené peníze navíc v období před dosažením důchodového věku (mohou to být až tři měsíční výplaty důchodu).

Vzniká otázka, co by se stalo, kdyby počet nezhodnocených dnů zbývajících po započtení celých roků pojištění byl nižší než 90 dnů a přiznáním předčasného starobního důchodu by se snížila doba pojištění o jeden rok. Procentní výměra předčasného starobního důchodu by se tak snížila o 0,9 % za „předčasnost“ a o dalších 1,5 % za ztrátu roku pojištění. Výpočty pro tuto situaci obsahuje tabulka 4.

Tabulka 4: Ukázka snížení procentní výměry předčasného starobního důchodu

Zdroj: Výpočty Freedom Financial Services

Předčasné starobní důchody by se logicky snížily, ale stále by po valorizaci byly ve všech čtyřech případech vyšší než řádné starobní důchody přiznané v roce 2021.

Další výpočty ukázaly, že předčasné starobní důchody přiznané do 31. 12. 2020 a následně valorizované na úroveň roku 2021 mohou být vyšší než řádné starobní důchody přiznané až do konce třetího čtvrtletí roku 2021, pokud počet nezhodnocených dnů zbývajícími po započtení celých roků pojištění je alespoň 270 dnů.

Možných variant je samozřejmě mnoho. Při znalosti (stanovení) doby pojištění na celé roky a nezhodnocené dny, lze výhodnost předčasného starobního důchodu přiznaného do konce roku 2020 určit zcela jednoznačně,“ dodává Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services.
 

POJĎME SI SHRNOUT ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ

Pojištěnci, kteří dosáhnou důchodového věku v prvním čtvrtletí roku 2021 by měli požádat o přiznání předčasného starobního důchodu, a to nejpozději ke dni 31. 12. 2020. Pokud dosáhnou důchodového věku později v roce 2021, vyplatí se jim nechat si provést předběžný výpočet důchodu nebo alespoň přesně spočítat dobu pojištění, aby se mohli správně rozhodnout, k jakému datu požádat o přiznání starobního důchodu, ať řádného, nebo předčasného,“ říká Jiří Šafařík.

Žádost o předčasný starobní důchod se podává osobně na OSSZ příslušné podle místa trvalého pobytu. Předčasný starobní důchod není možné přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti. To znamená, že podání žádosti o předčasný starobní důchod 2020 by mělo být provedeno nejpozději do 31.12.2020.

Pobírání předčasného starobního důchodu lze přerušit a pokračovat dál ve výdělečné činnosti, ze které je odváděno důchodové pojištění. Je nutné tuto skutečnost oznámit nejpozději do 8 dnů ČSSZ. Po dobu výdělečné činnosti nebude předčasný starobní důchod vyplácen. Po ukončení výdělečné činnosti nebo při dosažení důchodového věku bude na základě žádosti výplata důchodu obnovena. Procentní výměra předčasného starobního důchodu pak bude zvýšena s ohledem na dobu, kterou po přiznání tohoto důchodu bez jeho pobírání odpracoval. „Toto pravidlo umožní pojištěncům, kteří dosáhnou důchodového věku v roce 2021 získat žádostí o předčasný starobní důchod v roce 2020 trvale vyšší důchod než důchod přiznaný až v roce 2021, aniž by museli ukončit nebo omezit svou výdělečnou činnost,“ upozorňuje Šafařík.

Závěry tohoto článku jsou platné pro podmínky výpočtu a valorizací důchodů pro rok 2021. Tyto podmínky nejsou konstantní a každý rok se mění. Proto je důležité pro lidi, kterým vzniká nárok na odchod důchodu během období posledního čtvrtletí „starého“ roku anebo prvního čtvrtletí roku „nového“, aby se aktivně zajímali o to, co je pro ně výhodnější. Když použijeme příklad člověka z tabulky č. 1 s dobou pojištění 48 let, tak znalost či neznalost podmínek odchodu důchodu dělá měsíčně rozdíl skoro 650 Kč. Když si představíte, že si penzi budete užívat min. 20 let, pak to dělá rozdíl v celkem vyplaceném důchodu ve výši 156 000 Kč (bez valorizace),“ uzavírá Šafařík. To je cena za kvalitní informace a znalosti důchodového systému.