Zaměstnanec
Předchozí článek Další článek

Mimořádná inflace přinesla v roce 2022 mimořádné zvýšení všech důchodů.

15.2.2022 | Ing. Jiří Šafařík, Bc. Jiřina Holubová


V tomto roce dochází v oblasti důchodů k neobvyklé události, která nastala naposledy v roce 2008. Jedná se o zvýšení vyplácených důchodů (valorizaci) v mimořádném termínu. Zvyšování důchodů se řídí § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který stanovuje pravidla jak pro pravidelnou valorizaci, tak pro valorizaci mimo pravidelný termín. Letos došlo k situaci, kdy budou vyplácené důchody valorizovány hned dvakrát, bude proto zajímavé se podívat na to, o kolik se důchody celkově v České republice v roce 2022 zvýší. Zpozornět by neměli jen starobní důchodci, ale také lidé, kteří pobírají invalidní důchod, nebo některý z pozůstalostních důchodů.

 

PRAVIDELNÁ VALORIZACE

Pravidelná valorizace se týká důchodů přiznaných do 31. prosince kalendářního roku, který předchází valorizaci. Všechny důchody (starobní, invalidní i pozůstalostní) se skládají ze dvou částí – ze základní a procentní výměry. Pravidelný termín pro valorizaci obou výměr je 1. leden. To, o kolik se obě složky důchodu zvýší, závisí na růstu cen (inflaci) a růstu mezd v určeném období. Např. poslední období pro zjišťování růstu inflace trvalo od 1.7.2020 do 30.6.2021. Toto období mělo vliv na valorizaci, která proběhla v lednu 2022.

To, jak se konkrétně důchody pravidelně zvyšují určuje nařízení vlády, které Vláda ČR vydává vždy v druhé polovině měsíce září. V září roku 2021 bylo v nařízení vlády č. 356/2021 Sb., uvedeno, že základní výměra vyplácených důchodů se zvýší o 350 Kč a procentní výměra o 1,3 %. Dále se nad rámec zákona procentní výměra zvýšila o 300 Kč.

Jak vypadá pravidelná valorizace v praxi? Ukažme si případ důchodce, který měl v roce 2021 průměrný starobní důchod ve výši 15 425 Kč. Základní výměra tohoto důchodu činila 3 550 Kč a procentní výměra činila 11 875 Kč.

  • Dle nařízení vlády došlo ke zvýšení základní výměry o 350 Kč, takže se zvýšila na 3 900 Kč.
  • Procentní výměra se zvýšila o 155 Kč (11 875 x 0,013) plus o bonusových 300 Kč na částku 12 330 Kč.
  • Po pravidelné valorizaci k 1. lednu 2022 činil starobní důchod 16 230 Kč (zvýšení o 805 Kč), což představuje zvýšení o 5,2 %.

 

MIMOŘÁDNÁ VALORIZACE 

Pokud nastane situace, kdy inflace od posledního zjišťovaného období dosáhne v součtu více než 5 %, dojde podle výše zmíněného § 67 k valorizaci důchodů mimo pravidelný termín. Realizace navýšení důchodů nastane pátý měsíc po měsíci, kdy k dosažení hranice 5 % inflace došlo.

Stejně jako u pravidelné valorizace důchodů, i v případě mimořádné valorizace musí vláda vydat právní předpis, a to do 50 dnů od posledního dne měsíce, v němž růst inflace dosáhl 5 %. Při mimořádné valorizaci se zvyšuje pouze procentní výměra o tolik procent, kolik činí růst inflace. Minimálně se tedy procentní výměra může zvýšit o 5 %. Základní výměra zůstává stejná. Na rozdíl od pravidelné valorizace budou kromě již vyplácených důchodů mimořádně valorizovány také všechny důchody přiznané po termínu mimořádné valorizace do konce roku 2022.
 
Podmínka pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu byla splněna letos v měsíci lednu, kdy růst cen v období po červnu 2021 dosáhl 8,2 %. Zákonnou hranici 5 % tak přesáhl o 3,2 %. To znamená, že mimořádná valorizace důchodů bude výrazně vyšší, než bylo prognózováno. Vyplácené důchody se zvýší od měsíce června 2022. Jak bude mimořádná valorizace vypadat v praxi si opět uvedeme na příkladu důchodce, který pobíral v roce 2021 průměrný starobní důchod.
Důchodci s průměrným starobním důchodem v roce 2021 ve výši 15 425 Kč je po lednové valorizaci v roce 2022 vyplácen starobní důchod 16 230 Kč.
  • Po odečtení základní výměry 3 900 Kč zůstane procentní výměra 12 330 Kč.
  • Ta se zvýší o 8,2 % (12 330 x 1,082) na 13 342 Kč a zpět se přičte základní výměra 3 900 Kč.
  • Výsledkem je zvalorizovaný starobní důchod ve výši 17 242 Kč (zvýšení o 1 012 Kč), což představuje zvýšení o 6,2 %.
  • Tento zvýšený důchod bude poprvé vyplacen v červnu 2022.


JAKÝ VÝZNAM MAJÍ VALORIZACE DŮCHODŮ V ROCE 2022?
 

Zajímavé určitě bude, podívat se přehledně, jaké zvýšení důchodů představují obě letošní valorizace v závislosti na výši vyplácených důchodů.
Níže uvedená tabulka platí pro důchody, které budou v roce 2022 valorizovány dvakrát, jak v pravidelném, tak i v mimořádném termínu. Jde tedy o důchody přiznané nejpozději do konce roku 2021. Pravidelná valorizace již proběhla v lednu a pro mimořádnou červnovou valorizaci byl použita skutečná míra inflace ve výši 8,2 %.

Tabulka: Valorizace vyplácených nízkých, průměrných a vysokých důchodů v roce 2022


 

Co nám údaje v tabulce sdělujÍ?

U pravidelné valorizace v lednu byl nejnižší uvedený důchod (8 000 Kč) zvýšen o 708 Kč, což představuje zvýšení o téměř 9 % (8,9 %). Nejvyšší uvedený důchod (34 000 Kč) byl zvýšen o částku 1 046 Kč, tzn. jen o 3,1 %. Je evidentní, že princip zásluhovosti byl zde potlačen. Bylo to způsobeno zvýšením základní výměry o 350 Kč a bonusem 300 Kč k procentní výměře (pro všechny důchody stejně) a nízkým zvýšením procentní výměry (zásluhové složky) jen o 1,3 %. Průměrný starobní důchod (15 425 Kč) byl zvýšen o 805 Kč, tj, o 5,2 %.

Jiná situace je u mimořádné valorizace, kde se zvyšuje pouze procentní výměra (tzn. zásluhová složka) o míru inflace. Procentní výměra, tzn. zbývající část důchodu po odečtení základní výměry 3 900 Kč (ta je stejná pro všechny důchody) logicky s výší důchodu roste, takže tvoří vyšší základ pro valorizaci. Nejnižší uvedený důchod (8 000 Kč) bude mimořádně valorizován o 395 Kč, tj. o 4,5 %, nejvyšší důchod (34 000 Kč) bude zvýšen o 2 554 Kč, tj. o 7,3 %. Průměrný starobní důchod 15 425 Kč z roku 2021 bude po lednové valorizaci (16 230 Kč) zvýšen o dalších 1 012 Kč, tj. o 6,2 %.

Zhodnotíme-li v součtu obě valorizace v roce 2022, tak zjistíme, že nejnižší důchod (8 000 Kč) bude v roce 2022 zvýšen o 1 103 Kč oproti důchodu v roce 2021, což představuje zvýšení o 13,8 %. Nejvyšší uvedený důchod (34 000 Kč) bude v roce 2022 zvýšen o 3 600 Kč, tj. o 10,6 %. Průměrný starobní důchod z roku 2021 (15 425 Kč) bude v roce 2022 zvýšen o 1 817 Kč, tj. o 11,8 %

Lze tedy konstatovat, že obě valorizace v roce 2022 budou pro důchodce znamenat výrazné zvýšení jejich důchodů. Celkové zvýšení důchodů v rozmezí 10,6 % až 13,8 % v porovnání s rokem 2021 překročí s rezervou míru inflace 8,2 % zveřejněnou v únoru letošního roku.

 

JAK SE VALORIZACE V ROCE 2022 PROJEVÍ V DLOUHODOBĚJŠÍM HORIZONTU? 

Měsíční zvýšení důchodů valorizacemi ještě nevypovídá, co toto zvýšení může znamenat pro důchodce v delším časovém horizontu. A ještě větší význam bude mít valorizace v roce 2022 pro domácnost tvořenou manželi, kteří oba pobírají důchod. Takových případů určitě existují statisíce.
Pro zjednodušení si uveďme příklad domácnosti manželů - starobních důchodců, kteří oba v roce 2021 pobírali průměrný starobní důchod 15 425 Kč.

Vyjdeme-li z čísel uvedených v tabulce můžeme si provést následující výpočty:
Jejich měsíční příjem v roce 2021 činil 30 850 Kč (2x15 425 Kč). Po lednové valorizaci se součet jejich důchodů zvýšil o 1 610 Kč na 32 460 Kč a po mimořádné valorizaci se zvýší o dalších 2 024 Kč na částku 34 484 Kč. Celkem se jim měsíční příjem zvýší o 3 634 Kč, tj. o 11,8 %. Doba, po kterou si toto zvýšení budou užívat bude záležet na jejich věku a délce dožití (doby pobírání důchodu). Předpokládejme (opět pro zjednodušení), že oba shodně budou pobírat důchod ještě 15 let. Nebudeme-li uvažovat následné valorizace bude pro ně letošní zvýšení dvojí valorizací představovat navýšení příjmů za 15 let 654 tisíc Kč (v „současné hodnotě“ roku 2022). A protože důchody budou valorizovány i nadále, bude toto navýšení příjmů (důchodů) vyšší. Například při konzervativní průměrné valorizaci 3,5 % ročně to bude představovat v „budoucí hodnotě“ částku téměř 842 tisíc Kč.

 

RADA NA ZÁVĚR

Z výše uvedených informací je zřejmé, že by lidé měli důchodové problematice věnovat velkou pozornost, protože se v oblasti důchodů rozděluje ohromné množství peněz. Navíc je zvyšování důchodu garantováno přímo zákonem. Určitě se tak vyplatí dát si do pořádku svoji evidenci důchodového pojištění a podniknout všechny kroky k tomu, aby byl přiznaný důchod co nejvyšší. Nejde totiž jen o to, kolik dostanete v době přiznání důchodu, ale také kolik vám mohou přinést další valorizace tohoto důchodu. Z tabulky výše je patrné, že vyšší důchody jsou navyšovány o výrazně větší částky. Pojištěnci by se tudíž měli vyvarovat zbytečných chyb (př. chybějících dob pojištění), protože by se tak mohli připravit o peníze vyplacené nejen v současnosti, ale i v dalších letech pobírání důchodu.